تعرفه خط

 ردیف  نمونه شماره  تعداد ارقام   قیمت(ریال )
2 3000XXXXXXXXXX 14 300,000
3 3000XXXXXXXXX 12 900,000
4 3000XXXXXX 10 1,000,000

 

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام قیمت  خط تصادفی(ریال ) قیمت خط انتخابی (ريال)
 1  1000XXXXXXXXXX 14 135,000 300،000
5 10000XXXXXXXX 13 350,000 700،000
6 10000XXXXXXX 12 700,000 1،400،000
7 10000XXXXXX 11 1,400,000 2،700،000
8 1000XXXXXX 10 1،800,000 4،000،000
9 10000XXXX 9 2,500,000 5،000،000
10 1000XXXX 8 3,500,000 7،000،000
11 1000XXX 7 35،000،000
12 1000XX 6 60،000،000

 

 

 ردیف       نمونه شماره تعداد ارقام     کاربران    نمایندگان
1 021XXXXXXXX 8 600,000 550,000
2 021XXXXX 5 3,500,000 3,000,000
3 021XXXX 4 3,600,000 4,000,000

 

 

 ردیف   تعدادارقام کاربران                             نمایندگان
 غیر سفارشی  سفارشی غیر سفارشی سفارشی
غیر رند نیمه رند خاص غیر رند نیمه رند خاص
1 12 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 1,800,000 2,300,000 2,800,000 3,300,000
2 10 4,000,000 5,000,000 7,000,000 10,000,000 3,500,000 4,500,000 6,500,000 9,500,000
3 9 7,000,000 8,000,000 10,000,000 15,000,000 6,000,000 7,000,000 9,000,000 13,000,000
4 8 12,000,000 14,000,000 16,000,000 25,000,000 11,000,000 13,000,000 14,500,000 23,000,000