تعرفه خط

همه پنلهای نیازپرداز دارای چند شماره عمومی 8 رقمی با پیش شماره 1000، 3000 و 5000 هستند که می توانید با آنها اس ام اس انفرادی یا انبوه ارسال کنید.

تعرفه خطوط برای نماینده ها از 10 تا 40 ٪ تخفیف دارد.

در نیازپرداز خط های اختصاصی را هم با پیش شماره 1000 و هم 3000 می توانید تهیه کنید، خطوط اختصاصی به دو صورت تصادفی و انتخابی هستند.
هزینه کلیه خطوط اختصاصی تصادفی بر مبنای غیر رند و هزینه کلیه خطوط انتخابی بر مبنای رند حساب می شود.
در خطوط انتخابی پیش شماره 1000، ده رقم سمت راست را می توانید خودتان انتخاب کنید و در خطوط پیش شماره 3000 شش رقم سمت راست را خودتان می توانید انتخاب نمایید.

 

تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 100

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام غیرسفارشی (تومان) سفارشی (تومان)
1 1000xxxxxxxxxx 14 50,000 100,000
2 1000xxxxxxxxx 13 70,000 140,000
3 1000xxxxxxxx 12 176,000 354,000
4 1000xxxxxxx 11 248,000 496,000
5 1000xxxxxx 10 354,000 1132,000
6 1000xxxxx 9 850,000 1,700,000
7 1000xxxx 8 2,600,000 6,000,000
8 1000xxx 7 استعلامی
9 1000xx 6 استعلامی

تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 3000

خطوط 3000 شامل تعرفه رند و غیر رند نمی باشد.

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران (تومان)
1 3000xxxxxxxxxx 14 40,000
2 3000xxxxxxxxxx 12 110,000
3 3000xxxxxx 10 150,000
4 3000xxxxx 9 استعلامی
5 3000xxxx 8 استعلامی

تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 50001، 50009

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام غیرسفارشی (تومان) سفارشی (تومان)
1 50001xxxxxxxxxx50009xxxxxxxxxx 15 10,000 70,000
2 50001xxxxxxxxx50009xxxxxxxxx 14 20,000 80,000
3 50001xxxxxxxx50009xxxxxxxx 13 100,000 200,000
4 50001xxxxxxx50009xxxxxxx 12 200,000 400,000
5 50001xxxxxx50009xxxxxx 11 400,000 800,000
6 50001xxxxx50009xxxxx 10 600,000 1,200,000
7 50001xxxx50009xxxx 9 800,000 1,600,000
8 50001xxx50009xxx 8 1,000,000 3,500,000
9 50001xx50009xx 7 استعلامی استعلامی
10 50001x50009x 6 استعلامی استعلامی

تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 50002، 50005

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران (تومان)
1 50002xxxxxxxxx50005xxxxxxxxx 14 11,000
2 50002xxxxxxxx50005xxxxxxxx 13 30,000
3 50002xxxxxxx50005xxxxxxx 12 70,000
4 50002xxxxxx50005xxxxxx 11 135,000
5 50002xxxxx50005xxxxx 10 180,000
6 50002xxxx50005xxxx 9 استعلامی
7 50002xxx50005xxx 8 استعلامی

تعرفه خطوط اختصاصی خط ثابت

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران (تومان)
1 021xxxxxxxx 8 60,000
2 021xxxxx 5 350,000
3 021xxxx 4 360,000

تعرفه شماره های اختصاصی غیرمتناظر با تلفن ثابت

ردیف ساختار شماره تعداد ارقام کاربران
بازه قیمت (تومان)
1 21000xx 7 4,000,000 6,000,000
2 21000xxx 8 2,500,000 4,000,000
3 21000xxxx 9 650,000 750,000
4 21000xxxxx 10 300,000 650,000
5 21000xxxxxx 11 200,000 300,000
6 21000xxxxxxx 12 140,000 200,000
7 21000xxxxxxx(ارائه قبض تلفن) 12 110,000
8 21000xxxxxxxx 13 130,000
9 21000xxxxxxxxx 14 110,000
10 21000xxxxxxxxxx 15 100,000