تعرفه شارژ

تعرفه ارسال پیامک

هزینه هر پیامک فارسی پایه در پایین ترین گروه 95 ریال بوده که در ضرایب زیر ضرب خواهد شد

مسیر ضریب فارسی ضریب انگلیسی هزینه پیامک فارسی هزینه پیامک انگلیسی ضریب دریافت ضریب ایرانسل
پیش شماره 1000 1.301 2.603 110.585 221.255 0 1
پیش شماره 3000 1.467 3.2 124.695 272 0 1
پیش شماره 5000 1.26 2.37 107.1 201.45 0 1
ایرانسل 1.301 2.603 110.585 221.255 0 1
خط ثابت 1.385 1.385 117.725 117.725 0 1
خط 210001010101010 1.181 1.181 100.385 100.385 0 1

تعرفه شارژ

اطلاعات تعرفه ها
عنوان از مبلغ تا مبلغ هزینه هرپیامک
گروه A 100,000 20,000,000 95ریال
گروه B 20,000,001 50,000,000 93ریال
گروه C 50,000,001 250,000,000 91ریال
گروه D 250,000,001 350,000,000 90ریال